Graag stel ik mij aan u voor en informeer ik u over mijn specifieke expertise en de werkzaamheden die ik uitvoer. Wellicht kan ik iets voor u betekenen…

Voorstellen

Mijn naam is Rob Scholten. Ik ben sinds 2007 werkzaam als gespecialiseerd jurist bestuursrecht bij een rechtsbijstandsverlener. En sinds 2017 ook zelfstandig werkzaam onder de naam ‘De Bestuursrechtjurist’. Mijn werk bestaat voornamelijk uit het procederen tegen overheden namens bedrijven, en zo nu en dan ook namens particulieren. 

Mijn specialisme ziet enkel en alleen op het bestuursrecht.

Werkgebied, specialisme

Ik richt mij voornamelijk op het agrarisch recht, ruimtelijke ordening/omgevingsrecht en milieurecht. Bijvoorbeeld als vertegenwoordiger van bedrijven die problemen hebben met de overheid zoals een gemeente of provincie. En zich geconfronteerd zien met juridische procedures. Dat kan te maken hebben met de omgeving of aanpassing van de wetgeving. Ik treed dan op als gemachtigde in bezwaar- en beroepsprocedures. Deze procedures worden na bezwaar bij het betrokken bestuursorgaan (gemeente, provincie, RVO, NVWA, etc.) gevoerd bij  rechtbanken, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State en het College van Beroep voor het bedrijfsleven. 

Een beroepsgroep die ik veelvuldig bijsta is de agrarische. Deze zaken hebben vaak betrekking op ruimtelijke ordening (bestemmingsplan Buitengebied / wijziging bestemming agrarische bedrijfswoning), (milieu)vergunningen, vergunningen in het kader van de Wet Natuurbescherming (lees: stikstofproblematiek), mestboetes, intrekking derogatievergunning, betalingsrechten, randvoorwaardenkorting, fosfaatrechten, bestuurlijke boetes, Wob-verzoeken, (Europese) subsidies, etc.

Particuliere kwesties

Ook sta ik soms particulieren bij in bestemmingsplanprocedures, of procedures anderszins die, met name, betrekking hebben op nieuwe bouwplannen of wijzigingen in de planologische situatie. Bijvoorbeeld bij een wijziging van de directe woonomgeving. Dat kan zien op een nieuw bestemmingsplan, maar ook omgevingsvergunningen. Of het geven van advies bij vragen over vergunningsvrij bouwen of het gebruik van een gebouw of stuk grond.

Maatwerk en transparant

Voor elk juridisch geschil dient sprake te zijn van maatwerk, dat is ook het kenmerk van mijn werkwijze. Een persoonlijke en zaaksgerichte aanpak. Waarbij ik mij dus volledig richt op mijn expertise: het bestuursrecht. Met als credo “schoenmaker blijf bij je leest”.

Verzoeken om rechtsbijstand of advies buiten mijn vakgebied leidt dus te allen tijde tot een doorverwijzing naar iemand die daar meer in thuis is of gewoon een  afwijzing van het verzoek. In uw belang.

Vragen?

Bel of mail gerust, een eerste advies of inschatting van de kansen, waar nodig een bezoek ter plaatse, is altijd kosteloos. Want, als ik van mening ben dat een procedure geen zin heeft, ben ik helder: “Nee is ook een antwoord”. En ook dat is in uw belang.

Graag sta ik u bij!